{"total":403,"stores": [ {"name":" HC Home ","web_address":"Km12 QL3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59536.815651921046!2d105.81221140744488!3d21.150369448589522!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567564963863!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"} ] }